متا کارمندان خود را به دلیل دریافت رشوه برای ربودن حساب‌ها و کمک به دیگران برای بازیابی حساب‌ها اخراج می‌کند

متا کارمندان خود را به دلیل دریافت رشوه برای ربودن حساب‌ها و کمک به دیگران برای بازیابی حساب‌ها اخراج می‌کند

کارمندان و پیمانکاران متا مدتی است که به یک سیستم داخلی برای بازیابی حساب های کاربری دسترسی دارند. استقرار این

بیشتر بخوانید