خبر

  • تک بورد - ناسا از شما می خواهد به نام ساختگی Artemis I آن کمک کنید

    ناسا از شما می خواهد به نام ساختگی Artemis I آن کمک کنید
    12 روز و 17 ساعت قبل

    ماموریت Artemis I ناسا به ماه در حال افزایش است. با پیشرفت مونتاژ موشک عظیم SLS ، آژانس به مرحله مهم بعدی حرکت کرده است: انتخاب نام برای مسافر غیر انسان. شما می توانید تصمیم بگیرید که این \\ "Moonkin \\" (نمایشنامه manakin) نامیده شود ، اگرچه شامل انتخاب از یک لیست است ، بنابراین کرک ، پیکارد یا مونی مک مون فیس وجود نخواهد داشت.

    "Name The Artemis Moonikin Challenge " هشت نام از پیش انتخاب شده را برای انتخاب عموم ارائه می دهد. هرکدام به جای اینکه فقط از روی کلاه انتخاب شوند ، یک داستان عقب دارند.

خبرهای دیگر از علوم پایه